შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
abcnews.com.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

NS მისამართები:

ns17.above.com

ns18.above.comრეგისტრატორი:

GlobalR

რეგისტრაციის თარიღი: 15.06.2021

გათიშვის თარიღი: 16.06.2022


abcnews.ge
abcnews.edu.ge
abcnews.org.ge
abcnews.net.ge
abcnews.pvt.ge
abcnews.school.ge
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის