შეარჩიეთ დომენური სახელი

დომენის რეგისტრაცია
abcnews.com.ge
დაკავებულია
ტრანსფერი

მფლობელი:

ind. metsarme giorgi meliqidze

ტექნიკური პირი:

meliqidzegiorgi5@gmail.com Admin Name: giorgi meliqidze Admin Email: meliqidzegiorgi5@gmail.com

NS მისამართები:

ns1.serv.ge

ns2.serv.geრეგისტრატორი:

proservice ltd

რეგისტრაციის თარიღი: 20.03.2020

გათიშვის თარიღი: 21.03.2021


abcnews.ge
abcnews.edu.ge
abcnews.org.ge
abcnews.net.ge
abcnews.pvt.ge
abcnews.school.ge
*.com.ge (generic) - მხოლოდ კომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.edu.ge (generic) - მხოლოდ საშუალო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის;
*.org.ge (generic) - მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის;
*.net.ge (generic) - მხოლოდ ორგანიზიციებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუკაციების სფეროსთან;
*.pvt.ge (generic) - მხოლოდ კერძო პირებისათვის
*.school.ge (generic) - მხოლოდ სკოლებისთვის